Khách sạn, khu du lịch đảm bảo tiêu chí nào mới được mở cửa trở lại?

Theo đó, cơ sở lưu trú, điểm tham quan du lịch, hoạt động của doanh nghiệp (DN) lữ hành trên địa bàn thành phố mỗi lĩnh vực phải đảm bảo 10 tiêu chí thành phần và mỗi tiêu chí tối đa 10 điểm.

Cụ thể, đối với cơ sở lưu trú phòng cho khách lưu trú, bố trí một người/phòng; mở cửa sổ phòng lưu trú nếu có hoặc dùng điều hòa nhiệt độ từ 27 độ trở lên: 10 điểm. Bố trí hai người/phòng (nếu là người thân) đạt 5 điểm, bố trí từ hai người trở lên/phòng và không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên: 0 điểm.

Không tổ chức buffet; tổ chức phục vụ ăn uống tại phòng hoặc bố trí khu vực ăn uống đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định: 10 điểm. Có tổ chức buffet hoặc bố trí khu vực ăn uống không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định từ 2 m trở lên: 0 điểm.

Có bố trí từ hai phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng tối thiểu ba bộ cho nhân viên để sử dụng: 10 điểm.

Có bố trí một phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng hai bộ trở lên cho nhân viên để sử dụng: 5 điểm.

Không bố trí hai phòng trở lên và không trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng tối thiểu ba bộ cho nhân viên để sử dụng: 0 điểm.

Đối với các điểm tham quan, có bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng, tối thiểu ba bộ cho nhân viên để sử dụng: 10 điểm.

Không bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khi cần thiết; không có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng, tối thiểu ba bộ cho nhân viên để sử dụng: 0 điểm.

Có bố trí đường dây nóng, phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách: 10 điểm. Không bố trí đường dây nóng, không phân công nhân sự là đầu mối thông tin hỗ trợ khách: 0 điểm…

Trong ba lĩnh vực trên, tiêu chí an toàn có kết quả 100% DN được hoạt động và phải đảm bảo được các điều kiện an toàn.

Bằng 80% đến dưới 100% là mức độ an toàn tương đối, DN có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm. Và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng tiêu chí an toàn sau bảy ngày.

Bằng 50% đến dưới 80% mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động. Bằng dưới 50% không an toàn, các đơn vị không được hoạt động.