10 dòng tiền chủ lực đổ vào thị trường BĐS đã bị dịch Covid-19 làm lệch pha như thế nào?

Thứ nhất, luồng tiền từ hệ thống ngân hàng thương mại. Việc đại dịch tác động đến hệ thống ngân hàng chưa thể tính hết được. Tuy nhiên, cùng với việc chuẩn bị gói 250 nghìn tỷ, có thể nói, hệ thống ngân hàng có thể đáp ứng được luồng tiền cho nền kinh tế . Tuy nhiên, bất động […]

Xem thêm »