Hà Nội kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Kế hoạch số 624/KH-STNMT-ĐKTr, về kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND các […]

Xem thêm »