Hà Nội kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành Kế hoạch số 624/KH-STNMT-ĐKTr, về kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp công ích, đất công thuộc trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Sơn Tây, Đan Phượng, Phúc Thọ, Chương Mỹ.

Theo đó, nội dung kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND thành phố; tập trung làm rõ kết quả thực hiện việc xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công; việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra các sai phạm đã được kết luận và kiến nghị tại kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật và chỉ đạo xử lý sau thanh tra của UBND thành phố.

Tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố các biện pháp quản lý và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khi xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công; đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn nêu trên cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra và tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định; đối chiếu việc thực hiện báo cáo theo đề cương của đoàn kiểm tra; trên cơ sở báo cáo theo đề cương, tổ chức kiểm tra việc xử lý khắc phục theo kết luận thanh tra đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra vi phạm; các trường hợp sử dụng đất vi phạm phải xử lý kèm theo các hồ sơ chứng minh việc xử lý, khắc phục đã được thực hiện, tổ chức kiểm tra hiện trạng (khi thấy cần thiết) đối với một số trường hợp theo báo cáo đã được khắc phục.

Thời gian kiểm tra là 20 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả xử lý, khắc phục sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công của UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các quận, huyện, thị xã: Ba Đình, Sơn Tây, Đan Phượng, Phúc Thọ, Chương Mỹ; đồng thời xem xét các kiến nghị, đề xuất của UBND các quận, huyện, thị xã về các biện pháp, giải pháp quản lý đất đai có hiệu quả và xử lý triệt để các vi phạm phát sinh, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo…