Hải Phòng đề xuất gán cả đất lịch sử, cần được bảo tồn cho Hoàng Huy